Make your own free website on Tripod.com

 

  

 

 

     

 

 

 

 

KATAΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

« Ο  ΛΕΩΝΙΔΑΣ »

 

1.0             Το όνομα του Συλλόγου θα είναι «Παλλακωνικός Σύλλογος  Νότιας Αυστραλίας» και (κατωτέρω θα αναφέρεται απλώς  «ο Σύλλογος»

 

2.0             ΣΤΟΧΟΙ

Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε ο Σύλλογος είναι:

2.01    Η προαγωγή, διατήρηση ενότητας, φιλίας και στενών δεσμών μεταξύ ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τη Λακωνική παράδοση και κληρονομιά στην Νότια Αυστραλία και σε όλη την Αυστραλία γενικά.

2.02    Η ανταλλαγή μορφωτικών, παραδοσιακών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ ατόμων στην Αυστραλία, Ελλάδα και αλλαχού ανά τον κόσμο, που ενδιαφέρονται για τη Λακωνική παράδοση και κληρονομιά.

2.03    Η προαγωγή, και συντήρηση της Ελληνικής παράδοσης ήθους και γλώσσας μεταξύ των κατοίκων της Αυστραλίας ιδιαίτερα ανάμεσα στη νεολαία που ενδιαφέρεται για τη Λακωνική παράδοση και κληρονομιά.

2.04    Η ίδρυση, δημιουργία και υποστήριξη, φιλανθρωπικών, μορφωτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων στη Νότια Αυστραλία και αλλαχού. 

2.05    Η προαγωγή ευημερίας, μόρφωσης και ανάπτυξης των μελών, αλλά εξαιρούνται οι πολιτικοί και θρησκευτικοί οργανισμοί.

2.06    Να συντονίζει πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε ενέργειες που είναι συναφείς ή πρόσφορες για την επίτευξη των ως άνω σκοπών.

 

3.00    ΕΞΟΥΣΙΑ

Ο Σύλλογος θα έχει την εξουσία ως αναφέρεται κατωτέρω επιπρόσθετα και χωρίς περιορισμούς σε οποιαδήποτε άλλη εξουσία απορρέει από το Νόμο.

3.01    Την αγορά ενοικίαση, ανταλλαγή, δανεισμό ή απόκτηση και συντήρηση οποιασδήποτε προσωπικής ή ακίνητης περιουσίας και οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια πού απορρέουν απ’ αυτά, υπό την πρόβλεψη όμως ότι οποιαδήποτε πώληση ή αγορά ακινήτου περιουσίας θα υπόκειται στην έγκριση της πλειοψηφίας των μελών που δικαιούνται ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ή στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση.

3.02    Την ανέγερση συντήρηση ή αλλοίωση παντός κτιρίου ή έργων που είναι απαραίτητα ή βολικά για τούς σκοπούς του Συλλόγου

3.03    Την πώληση, ανταλλαγή, ενοικίαση, υποθήκευση, δανεισμό, μετατροπή εις ρευστό ή οπωσδήποτε διάθεση μέρους ή ολοκλήρου της προσωπικής ή ακινήτου περιουσίας του Συλλόγου.

3.04    Τον δανεισμό ή εξασφάλιση χρημάτων με οποιονδήποτε τρόπο ο Σύλλογος θεωρεί σωστό να εκδίδει ομόλογα ή άλλα παρεμφερή έγγραφα προς συλλογή χρημάτων ,να υποθηκεύει και προσφέρει ως εγγυητικό αντάλλαγμα  μέρος ή ολόκληρο την προσωπική ή ακίνητη περιουσία του Συλλόγου (παρούσα ή μελλοντική) και να εξαργυρώνει ή ξεπληρώνει οποιανδήποτε υπάρχουσα ή μελλοντική ασφάλεια.

3.05    Την επένδυση και χρησιμοποίηση χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου, τα οποία δεν θεωρούνται απαραίτητα για τους σκοπούς του άμεσα, ή όπως κατά καιρούς χρειάζεται.

3.06    Την συνεργασία, προσχώρηση, ή αμοιβαία διευθέτηση με άλλους συλλόγους ή οργανισμούς των οποίων οι σκοποί είναι καθολοκληρίαν ή μερικώς παρόμοιοι με αυτούς του Συλλόγου.

3.07    Τον διορισμό, απασχόληση και πληρωμή υπαλλήλων ή την απόλυση ή την αναστολή απασχολήσεώς τους.

3.08    Την εκτέλεση οποιονδήποτε ενεργειών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπό  του Συλλόγου.

3.09    Την απόκτηση συγκέντρωση και αποδοχή χρημάτων ή οποιασδήποτε άλλης βοήθειας για τον σκοπό της επίτευξης των στόχων του Συλλόγου με τον τρόπον συνδρομών, δωρεών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ή οποιονδήποτε άλλον τρόπον.

3.10         Να υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις στα οικεία κυβερνητικά ή αξιωματικά όργανα για τις κατάλληλες συναινέσεις εγκρίσεις και εξαιρέσεις  σε σχέση με φιλανθρωπικές απαλλαγές.

3.11         Την αφ’ εαυτού ή με άλλους οργανισμούς δημιουργία κέντρων για την επίτευξη των άνω σκοπών.

3.12         Την εκπόνηση όλων των απαραιτήτων ενεργειών για την εξασφάλιση παροχών, για την  επίτευξη οποιουδήποτε ως άνω σκοπού από οποιονδήποτε άτομο, οργανισμό, και οποιαδήποτε κυβέρνηση.

3.13         Την εισχώρηση σε συμφωνίες με οποιαδήποτε κυβέρνηση ή τοπική αυτοδιοίκηση, με σκοπό την εξασφάλιση δικαιωμάτων, προνομίων, ή παραχωρήσεων παρ’ αυτών, τα οποία ο Σύλλογος θεωρεί επιθυμητά και την συμμόρφωσή του με τοιαύτας συμφωνίας, δικαιώματα, προνόμια ή παραχωρήσεις.

3.14         Την εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων ή φυλλαδίων τα οποία ο Σύλλογος θεωρεί αρεστά για την προώθηση των σκοπών του.

3.15    Την αίτηση για απόκτηση και ανανέωση από καιρού εις καιρόν οποιασδήποτε άδειας κάτω από τις προβλέψεις του σχετικού περί «Αδειών Αλκοολούχων Ποτών» Νόμου.

3.16    Tην εκπόνηση οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.  

 

 

4.00    ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

4.01    Τα εισοδήματα και η περιουσία του Συλλόγου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για την προώθηση των σκοπών του και κανένα μέρος αυτών δεν θα πληρωθεί ή παραχωρηθεί έμμεσα ή άμεσα  με τον τρόπο μερίσματος, δώρου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικού οφέλους προς τα μέλη.

4.02    Οι προβλέψεις του κανόνα 4.01 δεν πρέπει να εμποδίσει την δια πληρωμής αμοιβή των καλή τη πίστη υπαλλήλων του Συλλόγου ή άλλων ατόμων σ’ αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στο Σύλλογο. Κανένα μέλος της Επιτροπής δεν ανταμείβεται για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που προσέφερε στο Σύλλογο.

           

5.00    ΜΕΛΗ

5.01    Ο σύλλογος θα απαρτίζεται από μέλη, άτομα που έχουν ενδιαφέρον για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

 

5.02    Δεν  υπάρχουν τάξεις μελών και όλα τα μέλη που απαρτίζουν το Σύλλογο θα είναι ισότιμα τακτικά μέλη.

5.03    Μέλος που δεν έχει πληρώσει την ετήσια συνδρομή του δεν δικαιούται να λάβει μέρος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση εκτός εάν η εκκρεμούσα συνδρομή πληρωθεί στο ακέραιο.

5.04    Όλα τα μέλη που έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους έχουν το δικαίωμα να προτείνουν ή να προταθούν για εκλογή σε μια Ετήσια Γενική Συνέλευση, στην Εκτελεστική Επιτροπή, Γενική Διοικητική Επιτροπή ή Εξελεγκτική Επιτροπή.

5.05    Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να παραιτηθεί από το Σύλλογο μπορεί να πράξει αυτό οποτεδήποτε.

 

6.00    ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

6.01    Μια ετήσια συνδρομή πρέπει να πληρώνεται από τα μέλη και θα είναι το ποσό όπως καθορίζεται από το Σύλλογο από καιρού εις καιρόν κατά την Γενική Συνέλευση. Η αρχική συνδρομή θα είναι (5) πέντε δολάρια.

6.02    Η ετήσια συνδρομή πληρώνεται προκαταβολικά κάθε χρόνο πριν ή κατά την Γενική Συνέλευση.

6.03    Εάν ένα μέλος γίνει δεκτό κατά την διάρκεια ενός έτους θα πληρώνει ολόκληρη την ετήσια  συνδρομή του εντός ενός μηνός από την αποδοχή του ως μέλος του Συλλόγου.

6.04    Οποιονδήποτε μέλος παραιτείται από τον Σύλλογο δεν δικαιούται επιστροφής συνδρομής ή συνεισφοράς που έχει πληρώσει το μέλος ως τότε.

 

7.00    Η    ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7.01    Οι υποθέσεις του Συλλόγου πρέπει να  διεκπεραιώνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή.

            Η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείται

            α)         Πρόεδρο

            β)         Αντιπρόεδρο

            γ)         Γραμματέα

            δ)         Βοηθό Γραμματέα

            ε)         Ταμία

            στ)       Βοηθό Ταμία

            ζ)         Συντονιστή κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 7μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή τότε  μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να εκτελούν διπλά καθήκοντα.

7.02         Γενική  Διοικητική Επιτροπή:- σε μια Ετήσια γενική Συνέλευση εκτός από την Εκτελεστική Επιτροπή μπορούν να εκλεγούν επιπροσθέτως άλλα 28 μέλη για περίοδο 2 χρόνων, για να βοηθούν την Εκτελεστική Επιτροπή στη διοίκηση των Γενικών υποθέσεων του Συλλόγου.

7.03         Η Γενική Διοικητική Επιτροπή δεν έχει καμία  από τις εξουσίες που κατοχυρώνει ο κανόνας 7.04 στην Εκτελεστική Επιτροπή παρά μόνο τις εξουσίες  που της αναθέτει η Εκτελεστική Επιτροπή για ανάληψη δραστηριοτήτων κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τα μέλη της Γενικής Διοικητικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα ψήφου σε συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

 

7.04         Χωρίς επιφύλαξη σε εξουσίες που παρέχονται αλλαχού η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει την εξουσία να πράξει ένα οποιονδήποτε ή όλα από τα επόμενα.

α)         Να σχηματίσει, διορίσει, ή απομακρύνει ανάλογα με τις περιστάσεις και την κρίση της οποιανδήποτε υποεπιτροπή όπως απαιτεί αυτό το καταστατικό και όποιες επιπρόσθετες υποεπιτροπές που νομίζει σκόπιμο, υπό την πρόβλεψη πάντα, ότι ο πρόεδρος, προεδρεύων, ή γραμματέας ή αξιωματούχος των υποεπιτροπών θα εκλέγεται από τα μέλη της υποεπιτροπής.

β)         Να διορίσει αξιωματούχους ή υπαλλήλους του Συλλόγου όπως είναι απαραίτητο για την ομαλή διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτού ή και να τους απομακρύνει κατά την κρίση της αναλόγως των περιστάσεων.

γ)         Να αναθέτει καθήκοντα και εξουσίες στη Γενική Διοικητική Επιτροπή όπως νομίζει αρμόζοντα.

δ)         Να καθοδηγεί και επιβλέπει τη Γενική Διοικητική Επιτροπή στην ανάληψη δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του Συλλόγου.

ε)         Να εξουσιοδοτεί (όπως νομίζει σκόπιμο) οποιαδήποτε εξουσία σε υποεπιτροπές που αποτελούνται από μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και άλλα άτομα που έχουν επιλεγεί για αυτό το σκοπό και να καθορίσει κανονισμούς όσον αφορά την διαδικασία αυτών των υποεπιτροπών όπως θεωρεί σκόπιμο.

στ)       Να υποβάλει σ’ αυτούς τους κανόνες τις συνεδριάσεις της για πλήρη έλεγχο και διεκπεραίωση των υποθέσεων και συναλλαγών.  

ζ)         Να ανοίγει και λειτουργεί τραπεζικές υποθέσεις στο όνομα του Συλλόγου και σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες να αποσύρει χρήματα να υπογράφει την έκδοση επιταγών ή υποχειρίων και να προσδιορίζει ποιοι από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να υπογράφουν ή υιοθετούν τα ως άνω υποχείρια ή επιταγές.

η)         Να ενάγουν ή υπερασπίζονται νομικές διαδικασίες για λογαριασμό της Εκτελεστικής Επιτροπής και να διορίζουν τους απαραίτητους νομικούς συμβούλους προς τον σκοπό αυτόν.

θ)         Τον δανεισμό, εξεύρεση, ή εξασφάλιση χρημάτων και την πώληση ή διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου.

ι)          Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες ν’ αποκτήσει σφραγίδα για τις ανάγκες του Συλλόγου και να τη χρησιμοποιούν σ’ όλες τις πράξεις και έγγραφα του Συλλόγου και η οποία να ευρίσκεται πάντοτε υπό την κατοχή της.

κ)         Να εκτελεί και διεκπεραιώνει όλες τις πράξεις και ζητήματα που έχουν σχέση με τη διοίκηση του Συλλόγου τα οποία δεν απαιτείται από αυτούς τους κανόνες να διευθετούνται από τη Γενική Συνέλευση.

λ)         Κάθε συνεισφορά δώρου, ή χρηματική βοήθεια που κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν (1000) χιλίων δολαρίων ή οποιονδήποτε άλλο ποσόν που η Ετήσια Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει.

 

8.00    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8.01    Η Εκτελεστική και η Γενική Διοικητική Επιτροπή μπορούν να συνεδριάζουν μαζί για την διεκπεραίωση υποθέσεων να αναβάλουν την συνεδρίαση ή να κανονίζουν την συνεδρίαση όπως η Επιτροπή θεωρεί σωστό.

 

8.02    Σύμφωνα πάντα με αυτούς τους κανόνες ,ζητήματα που προκύπτουν σ’ αυτές τις συνεδριάσεις θ’ αποφασίζονται δια πλειοψηφίας των μελών και οποιοσδήποτε καθορισμός δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής δέον να θεωρείται απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο/η Πρόεδρος και κατά την απουσία του ο/η προεδρεύων στη συνεδρίαση θα έχει δεύτερη αποφασιστική ψήφο.

8.03    Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής θα προεδρεύει στη συνεδρίαση και κατά την απουσία του/της ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας αμφοτέρων τα παρόντα μέλη θα εκλέγουν ενα/μία εξ αυτών να προεδρεύσει στη Συνεδρίαση.

8.04    Ο/Η προεδρεύων μπορεί σε οποιονδήποτε χρόνο και ο γραμματέας θα πρέπει κατ’ επιταγή δύο μελών της Επιτροπής ή οπωσδήποτε τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες να συγκαλεί συνεδρίαση της Επιτροπής. Τουλάχιστον δύο ημέρες προειδοποίηση θα δίδονται για τη συνεδρίαση, εκτός αν είναι αναπόφευκτο για τα συμφέροντα του Συλλόγου, σε κάθε μέλος της Επιτροπής.

8.05    Οποιονδήποτε μέλος του Συλλόγου επιτρέπεται να παρευρεθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά δεν επιτρέπεται εκτός εάν του δοθεί η άδεια από την Επιτροπή να λάβει μέρος ή να συμμετάσχει στις υποθέσεις πού διαλαμβάνει η Επιτροπή.

8.06    Η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί βιβλίο πρακτικών που να φαίνεται η παρουσία μελών, οι προτάσεις, οι αποφάσεις και όλη η διαδικασία των συνεδριάσεων. Το βιβλίο των πρακτικών ή αντίγραφο αυτού πρέπει να είναι διαθέσιμο προς εξέταση ή μελέτη από οποιοδήποτε μέλος.                 

 

9.00    ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

9.01    Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα συγκαλείται και θα λαμβάνει χώρα την ημέρα που έχει καθορίσει η Επιτροπή, αλλά όχι αργότερα από 5 μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους .

9.02    Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα ονομάζονται Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις και θα συγκαλούνται από το Γραμματέα οποτεδήποτε η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο.

9.03    Για  όλες  τις Γενικές συνελεύσεις 14 ημέρες γραπτή ειδοποίηση θα δίδεται σε κάθε μέλος στη διεύθυνσή του που εμφαίνεται στα μητρώα  εγγραφής μελών με προπληρωμένη επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ώρα της συνεδριάσεως και η ημερησία διάταξη των υποθέσεων που θα διεκπεραιωθούν.

9.04.1  Οποιονδήποτε μέλος επιθυμεί να θέσει θέμα προς συζήτηση μπορεί να πράξει αυτό δίδοντας γραπτή προειδοποίηση στο Γραμματέα ο οποίος θα συμπεριλάβει αυτό στην τελική ημερησία διάταξη της Συνελεύσεως ή μπορεί να πράξει αυτό στη Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια συζητήσεως

«Γενικές υποθέσεις».

 

10.00  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

10.01  Δεν  διεκπεραιώνονται υποθέσεις σε οποιανδήποτε Γενική Συνέλευση εάν δεν υπάρχει απαρτία παρόντων μελών όταν οι υποθέσεις τίθενται προ της Συνελεύσεως. Εκτός σε περιπτώσεις, όπως προβλέπεται κατωτέρω, το ήμισυ των μελών του Συλλόγου παρόντων προσωπικώς θα αποτελούν απαρτία.

 

10.02  Εάν εντός τριάντα λεπτών από τον προσδιορισθέντα για την Συνέλευση χρόνο και η Γενική Συνέλευση είχε κληθεί κατόπιν παρακλήσεως μελών, δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση διαλύεται. Σε  όλες τις άλλες περιπτώσεις εάν εντός τριάντα λεπτών από τον προσδιορισθέντα  για τη Συνέλευση χρόνο δεν υπάρχει απαρτία τότε τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.

10.03  Ο πρόεδρος και κατά την απουσία του ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα

προεδρεύει σε κάθε Γενική Συνέλευση αλλά εάν κανείς από τους δύο δεν παρίσταται ή δεν επιθυμεί να προεδρεύσει μετά πάροδο 15 λεπτών από τον προσδιορισθέντα για την Συνέλευση χρόνο, τα παρόντα μέλη θα εκλέγουν ένα εξ αυτών σαν προεδρεύοντα της Συνελεύσεως.

10.04  Ο προεδρεύων δύναται με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε Συνελεύσεως στην οποία υπάρχει απαρτία παρόντων μελών, και κατ’ επιταγή της Συνελεύσεως να αναβάλλει την Συνέλευση από χρόνο εις χρόνο και από τόπον εις τόπο, αλλά εις την εξ αναβολής Συνέλευση δεν θα διευθετηθούν άλλες υποθέσεις εκτός από αυτές που έμειναν ημιτελείς στην αναβλημένη Συνέλευση. Όταν μια Συνέλευση αναβάλλεται για 30 ή περισσότερες ημέρες  προειδοποίηση θα δίδεται κανονικά όπως στην Αρχική Συνέλευση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν απαιτείται προειδοποίηση ή γνωστοποίηση των υποθέσεων που θα διευθετηθούν στην εξ αναβολής Συνέλευση. 

10.05  Υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν αντίθετες ειδικές προβλέψεις σε αυτούς τους κανόνες, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της Συνελεύσεως δικαιούται δευτέρας ή αποφασιστικής ψήφου.

10.06  Σε οποιανδήποτε Γενική Συνέλευση ένα θέμα πού τίθεται προς ψήφιση θα αποφασίζεται δι’ ανατάσεως των χειρών και η ανακοίνωση από τον Προεδρεύοντα ότι η απόφαση ελήφθη και η καταγραφή της στα πρακτικά  δέον να θεωρείται πειστική απόδειξη του γεγονότος, χωρίς ενδείξεις αναλογίας και αριθμούς ψήφων να αναγράφονται υπέρ ή κατά της αποφάσεως εκτός εάν ο προεδρεύων ή τουλάχιστον 3 μέλη παρόντα στη Συνέλευση ζητήσουν προσωπική καταμέτρηση των ψηφιζόντων οπότε αυτή θα λάβει χώρα χωρίς περαιτέρω συζήτηση.

10.07  Η ημερησία διάταξη στα θέματα προς συζήτηση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα έχει ως ακολούθως:-

α)         Επικύρωση των πρακτικών της προηγουμένης Ετήσιας  Γενικής Συνέλευσης και οποιασδήποτε Ειδικής Γενικής Συνέλευσης η οποία έλαβε χώρα μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

β)         Παρουσίαση του Ετήσιου Οικονομικού Ισολογισμού, αναφορές Κέρδους – Ζημίας, συνοδευόμενα από λογαριασμούς και αναφορές της Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την υιοθέτηση αυτών ή μη παρά της Γενικής Συνελεύσεως.

γ)         Οποιονδήποτε ιδιαίτερο θέμα το οποίον έχει γνωστοποιηθεί  εκ των προτέρων ή θέμα προτεινόμενο υπό της Επιτροπής. 

            δ)         Γενικές υποθέσεις.

 

11.00  ΕΚΛΟΓΕΣ

11.01  Σε κάθε δεύτερη Ετήσια Γενική Συνέλευση θα λαμβάνουν χώρα οι εκλογές για το διορισμό μελών στην Επιτροπή ( Εκτελεστική Επιτροπή και Γενική Διοικητική Επιτροπή ) και στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν πληρωμένη την Ετήσια συνδρομή τους  κατά την διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα ψήφου.

11.02  Πρώτον η εκλογή της επερχόμενης Εξελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνει χώρα υπό την επίβλεψη της απερχόμενης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

11.03  Σαν επακόλουθο της εκλογής της κάτω από τον κανόνα (11.02) η νεοεκλεγείσα Εξελεγκτική Επιτροπή θα διεξάγει και επιβλέψει τις εκλογές για την ανάδειξη της Επιτροπής.

11.04  Τα μέλη της εκλεγείσας επιτροπής θα εκλέξουν μεταξύ τους ,τους διάφορους αξιωματούχους που θα αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή.

 

12.00  ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

12.01  Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και όλες τις συνεδριάσεις Επιτροπών και θα είναι «από θέσεως» μέλος σε όλες τις άλλες Επιτροπές ή υποεπιτροπές που θα διοριστούν από χρόνο εις χρόνο.

12.02  Ο Αντιπρόεδρος θα εκπληρώνει τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου εν απουσία του.

 

13.00  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  /  ΒΟΗΘΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

13.01  Τα καθήκοντα του Γραμματέα του Συλλόγου είναι ως ακολούθως

α)         Να κρατά πλήρη και ακριβή πρακτικά όλων των αποφάσεων και διαδικασιών σε κάθε Γενική Συνέλευση μαζί με την καταγραφή των ονομάτων όλων των μελών που είναι παρόντα σε όλες  τις συνελεύσεις.

β)         Να κρατά αρχείο με τα ονόματα και διευθύνσεις όλων των μελών του Συλλόγου.

            γ)         Να επιμελείται της αλληλογραφίας.

δ)         Να εκτελεί άλλα καθήκοντα όπως η Επιτροπή ορίζει

ε)         Να χρησιμοποιεί μικροποσά  χρημάτων όπως αποφασίζει η Επιτροπή και να δίδει λογαριασμό σε κάθε συνεδρίαση.

13.02  Ο Βοηθός –Γραμματέα θα βοηθάει τον Γραμματέα και θα εκτελεί τα καθήκοντα Γραμματέα εν απουσία του Γραμματέα.

 

14.00  ΤΑΜΙΑΣ     /     ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ

14.01  Τα καθήκοντα του Ταμία  του Συλλόγου έχουν ως ακολούθως:-

α)         Να συλλέγει και αποδέχεται όλα τα χρήματα πληρωτέα εις τον Σύλλογο και να πληρώνει όλους τους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

β)         Να κρατά σωστούς λογαριασμούς και βιβλία τα οποία να δείχνουν τις οικονομικές υποθέσεις του Συλλόγου, λεπτομερείς αποδείξεις, δαπάνες και άλλες λεπτομέρειες που συνήθως περιέχονται σε βιβλία λογιστικά και να δίδει κατά περιόδους οικονομική έκθεση στην Επιτροπή συνοδευόμενη απο όλους τους λογαριασμούς τραπέζης και τραπεζικές εκθέσεις.

            γ)         Να εκτελεί όποια άλλα καθήκοντα η Επιτροπή ορίζει.

14.02  Ο Βοηθός  Ταμία θα βοηθάει τον Ταμία και θα εκτελεί τα καθήκοντα του Ταμία εν απουσία του Ταμία.

 

15.00  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

15.01    Το οικονομικό έτος του Συλλόγου λήγει την 30ην Ιουνίου εκάστου έτους.

15.02    Η Επιτροπή θα φροντίσει να έχει έτοιμη, ελεγμένη και τυπωμένη μια αναφορά εσόδων–εξόδων ,οικονομικό ισολογισμό και όλους τους άλλους συναφείς λογαριασμούς. Ο ως άνω οικονομικός ισολογισμός θα αναφέρεται καθώς και οι άλλοι λογαριασμοί θα καλύπτουν το έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

15.03    Οι ως  άνω οικονομικές αναφορές θα υποβάλλονται στο Σύλλογο κατά την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση  που ακολούθως θα λάβει χώρα και ένα αντίγραφο αυτών θα σταλεί σε κάθε μέλος μαζί με την ειδοποίηση ή αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον θα πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των μελών πριν την έναρξη της εν λόγω Συνελεύσεως.

15.04  Σε οποιονδήποτε τραπεζιτικό λογαριασμό, διευκόλυνση ή λογαριασμό επιταγών που λειτουργεί για λογαριασμό του Συλλόγου  απαιτούνται οι υπογραφές του Προέδρου, Γραμματέα  και Ταμία πριν διατεθούν προς χρήση.

 

16.00  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16.01  Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου  διορίζεται σε κάθε δεύτερη Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις  σχετικές απαιτήσεις για τον σκοπό των εκλογών του Συλλόγου Η Εξελεγκτική Επιτροπή:-

            α)         Θα αποτελείται από 3 εκλεγμένα μέλη του Συλλόγου και

            β)         Δεν θα είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου και

            γ)         Δεν θα είναι μέλη της Γενικής Διοικητική Επιτροπής και

δ)         Μεταξύ των θα εκλέξουν τον προεδρεύοντα που θα προεδρεύει στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

16.02  Η Εξελεγκτική Επιτροπή μια φορά το χρόνο ή οποτεδήποτε άλλοτε επιθυμεί θα εξετάζει τους λογαριασμούς, οικονομικές εκθέσεις ή αναφορές ή οτιδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τα οικονομικά που θα τους βοηθούσε να εξακριβώσουν την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και θα επικυρώνουν αυτών την ακρίβεια.

16.03  Η Εξελεγκτική Επιτροπή θα γράφει μια αναφορά για τα μέλη όσον αφορά τους λογαριασμούς που θα υποβληθούν στην Ετήσια  Γενική Συνέλευση και για κάθε τέτοια αναφορά  πρέπει να δηλώνουν εάν κατά τη γνώμη τους είναι ορθώς συντεταγμένα ώστε να δίνουν μια αληθή και σωστή εικόνα των οικονομικών υποθέσεων του Συλλόγου.

 

17.00  ΔΙΑΛΥΣΗ      

17.01  Ο Σύλλογος μπορεί να  διαλυθεί:              

Σαν αποτέλεσμα αποφάσεως προς το σκοπό αυτό απαιτείται όμως πλειοψηφία  75% του ολικού αριθμού των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν σε μια Γενική Συνέλευση.

17.02  Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου

Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει δια πλειοψηφίας την διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου  δωρίζοντάς την σε οργανισμούς που έχουν τους ίδιους σκοπούς όπως το άρθρο 2.04 αυτού του καταστατικού.

 

18.00  ΣΦΡΑΓΙΔΑ

18.01  Η Σφραγίδα θα είναι στην κατοχή του Γραμματέα και θα έχει χαραγμένο το όνομα του Συλλόγου. Η Σφραγίδα δεν τίθεται σε οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο δεσμεύει το Σύλλογο με υποχρεώσεις χωρίς εντολή της Εκτελεστικής Επιτροπής και παρουσία του Γραμματέα και ενός εκ των δύο του Προέδρου ή του Ταμία  που θα υπογράφουν τέτοια έγγραφα ως ακολούθως.

             

            Παραχωρείται με σφραγίδα του

            ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΚΩΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

           

                                                    «Ο ΛΕΟΝΙΔΑΣ»

            και σαν επακόλουθο αποφάσεως της Εκτελεστικής  Επιτροπής

            που ελήφθη  την ..................................... ήμερα

            του μηνός ................................................20........

            Παρουσία των .....................................................

                                    .....................................................

                                    .....................................................

19.00  ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ

19.01  Ο Σύλλογος θα αποζημιώνει όποιον υπάλληλο, αξιωματούχο ή μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ο οποίος καλή τη πίστη και εντός  των ορίων των καθηκόντων τους ή εντός των ορίων που αυτοί πίστευαν ότι είναι τα καθήκοντά τους, για όποια απαίτηση ή απαίτηση για απώλεια ή ζημιά που απορρέει από νομική υπευθυνότητα και η οποία μπορεί να προξενήθηκε προσωπικά αδιάφορα αν έγινε συμβατικά ή εν εμπλοκή άλλης ενέργειας , παραλείψεως, λάθους, ή εσφαλμένης κρίσεως. 

            Το ως άνω καταστατικό ενεκρίθη από την Γενική Συνέλευση των μελών της

...............................ημέρας του μηνός................................ 200....  και η Εκτελεστική Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε να αναστείλει το υπάρχον καταστατικό και σύμφωνα με το ως άνω καταστατικό να εγγράψει το Σύλλογο σαν ενσωματωμένο Σωματείο όπως  προβλέπει ο Νόμος περί

            «Ενσωματωμένων Σωματείων»

 

Αρχική Σελίδα | Ο Σύλλογος | Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Νότιας Αυστραλίας
«Ο Μοριάς»
| Μονοδέντρι | Ρίτσος | Από που καταγόμαστε | Ημερολόγιο του Συλλόγου